TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ CÁC LOẠI TÀI SẢN

 


BẤT ĐỘNG SẢN,
ĐỘNG SẢN

Tổ chức đấu giá bất động sản, động sản.


TÀI SẢN TANG VẬT, VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Tổ chức đấu giá tài sản tang vật, vi phạm hành chính.


TÀI SẢN THI HÀNH ÁN, TÀI SẢN ĐẢM BẢO

Tổ chức đấu giá tài sản thi hành án, tài sản đảm bảo.


TÀI SẢN THUỘC SỞ HỮU CÁ NHÂN, TỔ CHỨC

Tổ chức đấu giá tài sản thuộc sở hữu cá nhân, tổ chức.

LIÊN HỆ

 

 
NGUYỄN THANH LAI
Giám đốc
0903 504 779
 
LƯƠNG DUY MINH
Phó giám đốc
0905 998 581
 
TRẦN MINH VŨ
Phó giám đốc
0903 567 357