Tổ chức đấu giá tài sản thuộc sở hữu cá nhân, tổ chức