Tổ chức đấu giá tài sản tang vật, vi phạm hành chính